Thursday, August 16, 2012

ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္း(ျငိမ္းခ်မ္းလုလင္) မွ ျမန္မာမြတ္စလင္ ေရးရာ အၾကံျပဳခ်က္ စာတမ္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ သို႔ ေပးပို႔ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ျငိမ္းခ်မ္းလုလင္)


၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္ လူ႔အစုအေ၀းအား ျပန္တမ္း၀င္ အမည္မ်ား(သို႔မဟုတ္) ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ကမာၻသို႔ တရား၀င္ေၾကညာခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးအမည္ျဖင့္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူေပးရန္ အၾကံျပဳစာတမ္း အားျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ပညာရွင္ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း(ျငိမ္းခ်မ္းလုလင္)မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္း ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ တို႔ထံ ဇူလိုင္ ၂ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း မြတ္စလင္သတင္းစဥ္မွ သိရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ လိုအပ္ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ သံယံဇာတ မ်ားကို မွန္ကန္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေရး ၊ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီ ေသာ ဥပေဒမ်ား ေပၚထြန္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အၾကံျပဳစာတမ္းတြင္ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း(ျငိမ္းခ်မ္းလုလင္) က ေရးသားထားသည္။
ျမန္မာမြတ္စလင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ (၁) ဗမာမြတ္စလင္မ္(ပသီ၊ေျမဒူးႏွင့္ ေဇရ္ဘာဒီ) (၂) ရခိုင္မြတ္စလင္ (၃) ကမန္(၄) ပသွ်ဴး(၅) ပန္းေသး(၆) ကသည္းမြတ္စလင္မ္ မ်ား ပါ၀င္ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအျပင္ ဘိုးဘြားမ်ိဳးႏြယ္ မေဖ်ာက္လိုေသာ စူရတီ၊ ေမမန္၊ နရ္စာပူရ္၊ဘဂၤါလီ၊ ပထန္ မ်ိဳးႏြယ္တို႔လည္းသီးျခား ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ပုဂံေခတ္မွ စ၍ ခိုင္မာစြာျဖစ္တည္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၁၈၂၄ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲ မတိုင္မီက ျမန္မာျပည္တြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၄င္း စာတမ္းတြင္ အစခ်ီေဖၚျပထားသည္။
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ အစုအေ၀းကို အမည္ေျပာင္းလဲသံုးစြဲခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဖၚျပထားသည္မွာ .. ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ ရခိုင္ေဒသအပါအ၀င္ တစ္ျပည္လံုးရွိ ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ကို ပသီ ဟု တရား၀င္ျပန္တမ္း တြင္ သံုးစြဲခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျဗိတိသွ် ကုိလိုနီဘ၀တြင္ ပသီအစား ေဇရ္ဘာဒီ ဟု တရား၀င္ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ၉.၈.၁၉၄၁ ေန႔တြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ Burman Muslim ဟုသံုးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖဆပလ ေခတ္တြင္ ဗမာမြတ္စလင္မ္ ဟု သံုးစြဲခဲ့ျပီး ေနာက္ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးက ဗမာမြတ္စလင္မ္ သည္ ဗမာ ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပထားသည္။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၄၃ မ်ိဳးစာရင္းကို ၂၃.၂.၁၉၇၃ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းစာၾကီး မ်ားက တစ္ဆင့္ ကမာၻသိေၾကညာခဲ့ရာတြင္ (၁) ျမန္မာမူစလင္(၂)ရခိုင္စစ္တေကာင္း(၃) ေျမဒူး(၄) ရခိုင္ကမန္(၅) ႏိုင္ငံျခားသား စာရင္းတြင္ေဖၚျပ ထားျခင္းမရွိေသာ အျခား ျမန္မာ-အိႏိၵယမ်ား (၆) ႏိုင္ငံျခားသားစာရင္းတြင္ေဖၚျပထားျခင္းမရွိေသာ ျမန္မာတရုတ္(ပန္းေသး) တို႔ကို တုိင္းရင္းသား အျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ ျမန္မာ႔လြတ္လပ္ေရးတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ဘာသာေပါင္းစံု တို႔၏အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္မႈကို အေသးစိတ္သိခဲ့ရာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ တို႔ကိုသာမက တိုင္းျပည္အေပၚသစၥာရွိခဲ့ေသာ အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္ေရးရလွ်င္ အမ်ားနည္းတူ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေရးသားထားသည္။
ဦးေန၀င္းအစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ား အခြင့္အေရးဆံုးရံႈးခဲ့ ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဖၚျပရာတြင္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို တီထြင္ျပဌာန္း ခဲ့ျပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၁၄၃မ်ိဳးမွ ၁၃၅မ်ိဳးသို႔ မိမိဆႏၵျဖင့္ အဓမၼေလွ်ာ႔ခ်ခဲ့ရာ ျမန္မာ မူဆလင္၊ရခိုင္စစ္တေကာင္း၊ ေျမဒူး၊ အျခားျမန္မာ အိႏိၵယ၊ျမန္မာတရုတ္(ပန္းေသး) တို႔သည္ သမုိင္းေၾကာင္း အရ ရရွိခဲ့ော တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး မတရား ဆံုးရံႈးခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသား ကိုလည္း ႏိုင္ငံသား စစ္စစ္၊ ဧည္႔ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ ဟူ၍သံုးမ်ိဳး ခြဲျခားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ သည္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္မကိုက္ညီေၾကာင္းကို ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သတိေပးထားျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံဥကၠဌ ရာထူးအား မၾကာမီ ရယူေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္လူမ်ိဳးေရး ကိစၥမ်ားကို ၾကိဳတင္ညိႈႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ထားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္းဆိုရာတြင္ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအား ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေပးပါရန္ ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ ယူရာတြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ လူ႔အစုအေ၀းအား လြတ္လပ္ေရးမတိုင္မီက ျပန္တမ္း၀င္အမည္မ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ (၁)ပသီ(၂) ေဇရ္ဘာဒီ (၃) ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ အမည္တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က ကမာၻသို႔တရား၀င္ ေၾကညာျပီးျဖစ္ ေသာ (၁)ျမန္မာမူစလင္(၂)ရခိုင္စစ္တေကာင္း(၃) ေျမဒူး(၄) ရခိုင္ကမန္ (၅)အျခားျမန္မာ အိႏိၵယ (၆)ျမန္မာတရုတ္ (ပန္းေသး) စသည္႔ အမည္မ်ား ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ဗမာမြတ္စလင္မ္သည္ ဗမာ ဟု သတ္မွတ္လိုပါကလည္း ဗမာမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ ၉မ်ိဳးရွိျပီးျဖစ္ရာ ဒႆမ ေျမာက္ ဗမာ(၀ါ)ပသီဗမာ အျဖစ္ထည္႔သြင္းပါရန္ အၾကံေပးတင္ျပထားသည္။
ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ တရား၀င္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျပီးေသာ ၊ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရျပီးေသာ ဘဂၤါလီ၊အိႏိၵယ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏြယ္ဖြားမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားမူလအခြင့္အေရး မထိခိုက္ ေစေရးကို ကာကြယ္ေပးပါရန္ အၾကံျပဳတင္ျပေၾကာင္း အဆိုပါ အၾကံျပဳခ်က္စာတမ္းတြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္ဆိုင္ရာ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ေရးသားထားသည္။
ေဒါက္တာျမင့္သိန္း(ျငိမ္းခ်မ္းလုလင္)သည္ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရေၾကာင္း ေရဒီယို အရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္မွ စိတ္ပညာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာေရးတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာ ဘာသာျပန္မႈး အစၥလာမ္ သာသနာေရးရာေကာင္စီ ဥကၠဌေဟာင္း (ကြယ္လြန္) ဆရာၾကီး သီရိပ်ံခ်ီ အလ္ဟာဂ်္ မုဖတ္စိရြလ္ကုရ္အာန္ ဂါဇီ မုဟမၼဒ္ ဟာရွင္ ေပးအပ္ေသာ ဓမၼသတ္မႈး (မြဖ္သီ) ဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ျပီး ေနာက္ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစၥလာမ့္တကၠသိုလ္ (IIUM) ရွိ International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) မွ မြတ္စလင္မ္ကမၻာ့ အေရး အထူးျပဳဘာသာတြဲျဖင့္ ေဒါက္တာဘြဲ႕ ရရွိခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။
ျငိမ္းခ်မ္းလုလင္ ဟူေသာ ကေလာင္အမည္ျဖင့္ အလႅာဟ္ႏွင့္သက္ေသ လကၡဏာမ်ား အမည္ရွိေသာ စာအုပ္အျပင္ စာအုပ္ စာေပမ်ား ႏွင့္ ေဆာင္းပါးေပါင္း မ်ားစြာေရးသားခဲ့ေသာ စာေရးဆရာ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တ၀ွမ္း တရားဓမၼမ်ားကို နယ္လွည့္ ပို႔ခ်ခဲ့ေသာ ဓမၼကထိက တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။လက္ရွိတြင္ အလ္အဇ္ဟရ္အစၥလာမ္သိပၸံ ေက်ာင္းအုပ္ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ မြတ္စလင္ သတင္းစဥ္

No comments:

Post a Comment

နွလံုးသားရွိသူတိုင္းမွ်ေဝခံစားနုိင္ပါေစ....စေနေမာင္ေမာင္

ဤဘေလာ့မွ ပို့စ္မ်ားသည္ျမန္မာဘေလာ့ဂါမ်ားနွင့္ သတင္းဆိုဒ္မ်ားမွျပန္လည္ေဝမ်ွပါေျကာင္းဝန္ခံအပ္ပါသည္။
စေနေမာင္ေမာင္

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Introduction

ကြ်န္ေတာ့္ဘေလာ့ကို လာေရာက္လည္ပတ္ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္.. စေနေမာင္ေမာင္(မေလးရွား)
Friends18.com Orkut MySpace Hi5 Scrap Images